[12TH][历史版本下载]

llqs 发表于 2021-10-05 15:26

浏览 2830

回复 0

12TH v1.2.4完整包下载地址(兼容1.2.2的存档):
链接:https://pan.baidu.com/s/1c7Kz4noyn89TlhudehtzBA
提取码:a1ij

12TH v1.2.4升级补丁下载地址(兼容1.2.2的存档):
链接:https://pan.baidu.com/s/1jr27AfvkI_G4AGps2c5QYw
提取码:2p4q

12TH v1.2.3完整包下载地址(兼容1.2.2的存档):
链接:https://pan.baidu.com/s/1kb8L7Kq63NKicuT897DdXg
提取码:58q2

12TH v1.2.2 到 v1.2.3的升级补丁下载地址(兼容1.2.2的存档):
链接:https://pan.baidu.com/s/1fpvR7LblhEIcJapwyh6NAQ
提取码:dqlg

12TH v1.2.2完整包下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/18F1oiBgXbidWpRJnC2F-Iw
提取码:bhq6

12TH 1.1.6标清版
链接:https://pan.baidu.com/s/113PzicyDy5S-_NfpWLbU4g
提取码:79g2

12TH 1.1.6高清版
链接:https://pan.baidu.com/s/1Ih29Zrm1bH-TL-2JRHGUFg
提取码:hb1d

12TH 1.1.1 
百度盘链接:https://pan.baidu.com/s/1b3d42Pdq8ZdQUzXBRdTtZg
提取码:b6ll

12TH 1.0.106
链接: https://pan.baidu.com/s/10-riBARSKpQCGUZJ_AXDAg 提取码: 15ua

12TH 1.0.105
链接: https://pan.baidu.com/s/1_-tuKfYTP2Qgf8sDnd_-SQ
密码: q2g5

12TH 1.0.104
链接: https://pan.baidu.com/s/1J70gxQZBTQokMROuYbAX7w
密码: pnah

12TH 1.0.101
链接: https://pan.baidu.com/s/1P7PCnCDRzYa5b8DFaS6a3A
密码: 14a7

12TH 1.0 U20170902高清
链接: https://pan.baidu.com/s/17DBLVlgNEA8eJcHeybQmHw
密码: 8jxa

12TH 1.0 U20170902表情
链接: https://pan.baidu.com/s/1jGsuoq6Fhvcaf1GKXA7Jtg
密码: spbh

12TH 0.39怀旧版
链接: https://pan.baidu.com/s/1Q-Zi9YbzCdx42atq50gscQ
密码: 5x6y

全部评论